Publications

 • Overview and Efficiency of Decoder-Side Depth Estimation in MPEG Immersive Video

  IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology ( Early Access ) |
  Dawid Mieloch; Patrick Garus; Marta Milovanović; Joël Jung; Jun Young Jeong; Smitha Lingadahalli Ravi; Basel Salahieh
 • Towards Joint Frame-Level and MOS Quality Predictions with Low-omplexity Objective Models

  ICASSP 2022 - 2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) |
  Joel Jung; Alexandre Giraud; Meijia Song; Songnan Li; Xiang Li; Shan Liu
 • A Video Dataset for Learning-based Visual Data Compression and Analysis

  2021 International Conference on Visual Communications and Image Processing (VCIP) |
  Xiaozhong Xu; Shan Liu; Zeqiang Li
 • Multicomponent Secondary Transform

  2021 International Conference on Visual Communications and Image Processing (VCIP) |
  Madhu P Krishnan; Xin Zhao; Shan Liu
 • Cross-Component Sample Offset For Image And Video Coding

  2021 International Conference on Visual Communications and Image Processing (VCIP) |
  Yixin Du; Xin Zhao; Shan Liu
 • Context-Adaptive Secondary Transform for Video Coding

  2021 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP) |
  Samruddhi Kahu; Madhu Peringassery Krishnan; Xin Zhao; Shan Liu
 • Semi-Decoupled Partitioning for Video Coding Beyond AV1

  2021 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP) |
  Liang Zhao; Xin Zhao; Shan Liu
 • Overview of the Versatile Video Coding (VVC) Standard and its Applications

  IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology |
  Benjamin Bross; Ye-Kui Wang; Yan Ye; Shan Liu; Jianle Chen; Gary J. Sullivan; Jens-Rainer Ohm
 • Motion Vector Coding and Block Merging in Versatile Video Coding Standard

  IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology |
  Wei-Jung Chien; Li Zhang; Martin Winken; Xiang Li; Ru-Ling Liao; Han Gao; Chih-Wei Hsu; Hongbin Liu; Chun-Chi Chen
 • Immersive Video Coding: Should Geometry Information be Transmitted as Depth Maps?

  IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology |
  Patrick Garus; Félix Henry; Joel Jung; Thomas Maugey; Christine Guillemot
 • An Optimized H.266/VVC Software Decoder On Mobile Platform

  2021 Picture Coding Symposium (PCS) |
  Yiming Li; Shan Liu; Yu Chen; Yushan Zheng; Sijia Chen; Bin Zhu; Jian Lou
 • Video Coding Tool Analysis and Dataset for Gaming Content

  2021 Picture Coding Symposium (PCS) |
  Xin Zhao; Shan Liu; Xiang Li; Guichun Li; Xiaozhong Xu
 • Patch Decoder-Side Depth Estimation In Mpeg Immersive Video

  ICASSP 2021 - 2021 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) |
  Marta Milovanović; Félix Henry; Marco Cagnazzo; Joël Jung
 • Low Complexity Implementation of Intra String Copy in AVS3

  2021 IEEE International Conference on Multimedia & Expo Workshops (ICMEW) |
  Yingbin Wang; Xiaozhong Xu; Shan Liu
 • Block Partitioning Structure in the VVC Standard

  IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology |
  Yu-Wen Huang; Jicheng An; Han Huang; Xiang Li; Shih-Ta Hsiang; Kai Zhang; Han Gao; Jackie Ma; Olena Chubach
 • Transform Coding in the VVC Standard

  IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology |
  Xin Zhao; Seung-Hwan Kim; Yin Zhao; Hilmi E. Egilmez; Moonmo Koo; Shan Liu; Jani Lainema; Marta Karczewicz
 • A Real-Time H.266/VVC Software Decoder

  2021 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME) |
  Bin Zhu; Shan Liu; Yuan Liu; Yi Luo; Jing Ye; Haiyan Xu; Ying Huang; Hualong Jiao; Xiaozhong Xu; Xianguo Zhang; Chenchen Gu
 • Enhanced Implicit Selection of Transform Skip in AVS3

  2021 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME) |
  Liqiang Wang; Xiaozhong Xu; Shan Liu
 • Study On Coding Tools Beyond AV1

  2021 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME) |
  Xin Zhao; Liang Zhao; Madhu Krishnan; Yixin Du; Shan Liu; Debargha Mukherjee; Yaowu Xu; Adrian Grange
 • Improved Intra Mode Coding Beyond AV1

  ICASSP 2021 - 2021 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) |
  Yize Jin; Liang Zhao; Xin Zhao; Shan Liu; Alan. C. Bovik
 • Overview of Screen Content Coding in Recently Developed Video Coding Standards

  IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (Early Access) |
  Xiaozhong Xu; Shan Liu
 • Intra Prediction and Mode Coding in VVC

  DOI 10.1109/TCSVT.2021.3072430, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology |
  Jonathan Pfaff; Alexey Filippov; Shan Liu; Xin Zhao; Jianle Chen; Santiago De-Luxan-Hern andez; Thomas Wiegand; Vasily Rufitskiy; Adarsh Krishnan Ramasubramonian; Geert Van der Auwera
 • Overview of the Screen Content Support in VVC: Applications, Coding Tools, and Performance

  DOI 10.1109/TCSVT.2021.3074312, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology |
  Tung Nguyen; Xiaozhong Xu; Felix Henry; Ru-Ling Liao; Mohammed Golam Sarwer; Marta Karczewicz; Yung-Hsuan Chao; Jizheng Xu; Shan Liu; Detlev Marpe; Gary J. Sullivan
 • Common Test Conditions and Evaluation Procedures for Neural Network-based Video Coding Technology

  Joint Video Experts Team (JVET) of ITU-T SG 16 WP 3 and ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 11 JVET-U2016 |
  Shan Liu; Andrew Segall; Elena Alshina; Ru-Ling Liao
 • A Novel Video Coding Strategy in HEVC for Object Detection

  IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (Early Access) |
  Qi Cai; Zhifeng Chen; Dapeng Wu; Shan Liu; Xiang Li
 • VCIP 2020 Tutorial: Screen Content Coding in Recently Developed Video Coding Standards

  2020 IEEE International Conference on Visual Communications and Image Processing (VCIP) |
  Xiaozhong Xu; Shan Liu
 • An Optimized Video Encoder Implementation with Screen Content Coding Tools

  2020 IEEE International Conference on Visual Communications and Image Processing (VCIP) |
  Xiaozhong Xu; Shitao Wang; Yu Chen; Yiming Li; Qing Zhang; Yushan Zheng; Shan Liu
 • A Software Decoder Implementation for H.266/VVC Video Coding Standard

  2020 ArXiv.org, Electrical Engineering and Systems Science: Image and Video Processing |
  Bin Zhu; Shan Liu; Yuan Liu; Yi Luo; Jing Ye; Haiyan Xu; Ying Huang; Hualong Jiao; Xiaozhong Xu; Xianguo Zhang; Chenchen Gu
 • Unified Secondary Transform for Intra Coding Beyond AV1

  2020 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP) |
  Xin Zhao; Shan Liu
 • Improved Intra Coding Beyond AV1 Using Adaptive Prediction Angles and Reference Lines

  2020 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP) |
  Liang Zhao; Xin Zhao; Shan Liu
 • A Comparative Study of HEVC, VVC, VP9, AV1 and AVS3 Video Codecs

  SPIE Optical Engineering + Applications Event, 2020 |
  Xin Zhao; Shan Liu; Liang Zhao; Xiaozhong Xu; Bin Zhu; Xiang Li
 • Performance Analysis of Intra Block Copy for Screen Content Coding in AVS3

  2020 IEEE Conference on Multimedia Information Processing and Retrieval (MIPR) |
  Ye Hu; Yiming Li; Zhenzhong Chen; Xiaozhong Xu; Shan Liu
 • RTP Payload Format for Versatile Video Coding (VVC)

  IETF.org, Internet-Draft draft-ietf-avtcore-rtp-vvc-02 |
  Shuai Zhao; Stephan Wenger; Yago Sanchez
 • Residual Convolutional Neural Network based In-loop Filter with Intra and Inter Frames Processed Respectively for AVS3

  2020 IEEE International Conference on Multimedia & Expo Workshops (ICMEW) |
  Han Zhu; Xiaozhong Xu; Shan Liu
 • Intra Block Copy in AVS3 Video Coding Standard

  2020 IEEE International Conference on Multimedia & Expo Workshops (ICMEW) |
  Yingbin Wang; Xiaozhong Xu; Shan Liu
 • Versatile Video Coding (Draft 10)

  Joint Video Experts Team (JVET) of ITU-T SG 16 WP 3 and ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 11 JVET-S2001 |
  Benjamin Bross; Jianle Chen; Shan Liu; Ye-Kui Wang
 • Structured Weight Unification and Encoding for Neural Network Compression and Acceleration

  IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops, 2020 |
  Wei Jiang; Wei Wang; Shan Liu
 • Implicit Geometry Partition for Point Cloud Compression

  2020 Data Compression Conference (DCC) |
  Xiang Zhang; Wen Gao; Shan Liu
 • Linear Model based Geometry Coding for Lidar Acquired Point Clouds

  2020 Data Compression Conference (DCC) |
  Xiang Zhang; Wen Gao; Shan Liu
 • Fast DST-7/DCT-8 with Dual Implementation Support for Versatile Video Coding

  IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology |
  Zhaobin Zhang; Xin Zhao; Xiang Li; Li Li; Yi Luo; Shan Liu; Zhu Li
 • Intra Block Copy in Versatile Video Coding with Reference Sample Memory Reuse

  2019 Picture Coding Symposium (PCS) |
  Xiaozhong Xu; Xiang Li; Shan Liu
 • Intra Prediction Using Multiple Reference Lines for the Versatile Video Coding Standard

  SPIE Optical Engineering + Applications, 2019 |
  Yao-Jen Chang; Hong-Jheng Jhu; Hui-Yu Jiang; Liang Zhao; Xin Zhao; Xiang Li; Shan Liu; Benjamin Bross; Paul Keydel; Heiko Schwarz; Detlev Marpe; Thomas Wiegand
 • Recent Advances in Video Coding Beyond the HEVC Standard

  APSIPA Transactions on Signal and Information Processing |
  Xiaozhong Xu; Shan Liu
 • Wide Angular Intra Prediction for Versatile Video Coding

  2019 Data Compression Conference (DCC) |
  Liang Zhao; Xin Zhao; Shan Liu; Xiang Li; Jani Lainema; Gagan Rath; Fabrice Urban; Fabien Racapé
 • Multiple Reference Line Coding for Most Probable Modes in Intra Prediction

  2019 Data Compression Conference (DCC) |
  Yao-Jen Chang; Hong-Jheng Jhu; Hui-Yu Jiang; Liang Zhao; Xin Zhao; Xiang Li; Shan Liu; Benjamin Bross; Paul Keydel; Heiko Schwarz; Detlev Marpe; Thomas Wiegand
 • Fast Adaptive Multiple Transform for Versatile Video Coding

  2019 Data Compression Conference (DCC) |
  Zhaobin Zhang; Xin Zhao; Xiang Li; Zhu Li; Shan Liu
 • Current Picture Referencing in Versatile Video Coding

  2019 IEEE Conference on Multimedia Information Processing and Retrieval (MIPR) |
  Xiaozhong Xu; Xiang Li; Shan Liu
Tencent Media Lab
/
We would like to use performance and analytics cookies (“Cookies”) to help us recognize whether you are a returning visitor and to track the number of website views and visits. For more information about the Cookies we use and your options (including how to change your preferences) see our Cookies Policy.